Prawo spółek i transakcji kapitałowych

  • Pomoc w zakresie zakładania spółek osobowych i kapitałowych, obejmująca między innymi przygotowywanie niezbędnych dokumentów korporacyjnych związanych z powstaniem spółki, zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego, zakładanie oddziałów spółek zagranicznych

  • Doradztwo w związku z nabywaniem już zarejestrowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. shelf companies)

  • Pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów oraz ich likwidacji

  • Projektowanie i opiniowanie wewnętrznych regulacji korporacyjnych, w tym regulaminów działania organów spółek (zarządy, rady nadzorcze)

  • Obsługa prawna zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń oraz posiedzeń innych organów spółek, projektowanie i opiniowanie uchwał

  • Wprowadzenie zmian do umów / statutów spółek i innych regulacji korporacyjnych

  • Doradztwo i obsługa procesów wypłaty dywidendy, doradztwo na rzecz członków zarządu, rad nadzorczych, wspólników i akcjonariuszy w bieżących kwestiach korporacyjnych

  • Doradztwo w zakresie kwestii związanych z odpowiedzialnością członków organów osób prawnych i sposobów jej ograniczenia

  • Projekty umów sprzedaży udziałów / akcji ( PSPA, SPA ), umów aportowych itp.