Regulamin

Regulamin usługi – Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Sobieralski platforma internetowa 24 h

1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Sobieralski platforma internetowa 24 h (zwanej dalej usługą). Zlecenie i wykonanie usługi następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie www.sobieralski-kancelaria.pl. Akceptacja Regulaminu przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Kancelarię. Świadczenie innych usług przez Kancelarię podlega ogólnym zasadom przewidzianym w OWU Kancelarii.

2. Usługa świadczona jest przez: Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Sobieralski, 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Kwiatowa 26, zwana dalej Kancelarią. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanymi dalej Klientem) za pośrednictwem strony internetowej www.sobieralski-kancelaria.pl. Korzystanie z usługi wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego wyposażenia technicznego umożliwiającego w szczególności dostęp do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.

3. Świadczenie usługi odbywa się w języku polskim, jeżeli nie uzgodniono inaczej z Klientem. Do świadczenia usługi stosuje się prawo polskie. Kancelaria przy świadczeniu usługi stosuje zasady Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Treść Kodeksu dostępna jest na stronie WWW Krajowej Izby Radców Prawnych www.kirp.pl

4. Klient uprawniony jest do wykorzystania usługi i jej efektu tylko na użytek własny. Treść przekazanej odpowiedzi stanowi przedmiot praw autorskich przysługujących Kancelarii i podlega ochronie prawnej. Kancelaria nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez nią usług oraz ich efektów, w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem oraz przepisami prawa.

5. Zainicjowanie wykonania usługi następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii. Dane podane w formularzu powinny być prawdziwe i dotyczyć Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zupełność, prawdziwość i zgodność podanych danych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do podania danych zawartych w formularzu dostępnym.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania Kancelaria przesyła Klientowi na podany w formularzu adres e-mail wycenę usługi wraz z podaniem terminu obowiązywania wyceny, terminu wykonania usługi, informacji o sposobie uiszczenia zapłaty oraz wskazaniem ewentualnie innych niezbędnych warunków. Zawarcie umowy następuje z chwilą uiszczenia wynagrodzenia lub – w przypadku wyboru przez konsumenta opcji osobistego odbioru świadczenia przez Klienta w siedzibie Kancelarii – z chwilą uiszczenia przedpłaty w wysokości 50 % wynagrodzenia. Uiszczenie wynagrodzenia lub jego przedpłaty oznacza akceptację przez Klienta wykonania usługi przez Kancelarię na warunkach mu podanych, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów. W razie braku zapłaty w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia przesłania Klientowi wyceny usługi uznawać się będzie, że przestanie ona wiązać Kancelarię. W przypadku zaistnienia potrzeby wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez Klienta zapytania o dodatkowe informacje niezbędne do wykonania usługi, Klient zobowiązuje się je podać niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieprzekazania uzupełniających informacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Kancelarię prośby w tym zakresie, umowa zostanie wykonana na podstawie danych zawartych w zapytaniu. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jako złożenie odrębnego zapytania.

7. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenie usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. z 2000r. Nr 22, poz 271) Usługa wykonywana jest wyłącznie w dni robocze. Termin wykonania usługi ulega zawieszeniu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Odpowiedź na zapytanie Klienta zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu po otrzymaniu wynagrodzenia za jej opracowanie na rachunek bankowy Kancelarii nr  67 9533 0004 2001 0012 2500 0001

8. Wynagrodzenie za usługę kształtuje się w przedziale od 50,00 zł do 1000,00 zł jest powiększone o obowiązujący podatek VAT. Po zapłacie wynagrodzenie lub jego przedpłaty Kancelaria wystawi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu oraz na wysłanie faktury na podany w formularzu zapytania adres e-mail. Płatność wynagrodzenia następuje przelewem bankowym nr  67 9533 0004 2001 0012 2500 0001. W przypadku dokonanej przedpłaty Klient zobowiązany jest zapłacić pozostałą część wynagrodzenia w dniu przekazania mu świadczenia Kancelarii.

9. Klient będący konsumentem może składając Kancelarii oświadczenie mailem, faxem lub listem poleconym odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, przypadków, w których właściwość świadczenia została określona przez konsumenta w złożonym przez niego zapytaniu lub jest ściśle związana z jego osobą, a także przypadków, w których z uwagi na charakter przedmiot świadczenia Kancelarii nie mógłby zostać zwrócony.

10. Klient może zgłosić reklamację usługi na adres Kancelarii w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa została lub miała zostać wykonana. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie reklamowanej usługi (jej numer) wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis Klienta. Kancelaria rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

11. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przed wykonaniem usługi. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie mailem, faxem lub listem poleconym. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów usługi od chwili zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta, w wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia umownego. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta po uiszczenia wynagrodzenia lub przedpłaty, Kancelaria dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z potrąceniem kosztów, o których mowa powyżej.